ระบบจองสนามกีฬา ทอ.

ระบบจองสนามกีฬา ทอ.

ระบบจองสนามกีฬา ทอ.

Author
Guitar Team
Release
2012-06-09
Version
5.1
Requirement
Android 2.3+

Product Description

ระบบจองสนามกีฬากองทัพอากาศ สำหรับให้ ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ทอ. ที่ต้องการเล่นกีฬาเทนนิส แบดมินตัน และฟุตซอล ที่สนามกีฬา ทอ. ให้สามารถจองการใช้บริการล่วงหน้าได้ โดยต้องมีการลงทะเบียนออนไลน์ และกรอกวัน เวลาที่ต้องการจองในระบบ

การปฏิบัติขั้นพื้นฐานที่ทุกคนต้องปฏิบัติทั้งตนเอง และระหว่างบุคคล
๑. สวมหน้ากากอนามัย
๒. ระยะห่าง ๑.๕ – ๒.๐ เมตร
๓. ล้างทำความสะอาดมือเป็นประจำ
๔. ต้องอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้ง อากาศถ่ายเทสะดวก

การปฏิบัติของผู้ใช้บริการ
๑. ผู้ใช้บริการจองและจ่ายเงินค่าบริการผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือโอนผ่านบัญชี
๒. ผู้ใช้บริการต้องสวมหน้ากากทุกคนเมื่ออยู่ในพื้นที่
๓. ผู้ใช้บริการทุกคนต้องผ่านจุดคัดกรองวัดไข้ โดยเข้าสนามทางเดียวและลงสมุดบันทึกประวัติและข้อมูล
การติดต่อ
๔. ผู้ใช้บริการเมื่อหมดชั่วโมงการเช่าแล้วให้ออกจากพื้นที่ทันที
๕. ผู้ใช้บริการห้ามนั่งรวมกลุ่ม นั่งสังสรรค์ภายในพื้นที่สนามฯ

การปฏิบัติของผู้รับบริการ
๑. ผู้รับบริการต้องสวมหน้ากาก และ Face Shield ทุกคน
๒. กำหนดทางเข้า – ออกทางเดียว และกำหนดเวลาเปิด – ปิด เวลา ๐๘๐๐ – ๑๘๐๐ น.
๓. กำหนดจุดคัดกรองวัดไข้ผู้ใช้บริการให้ชัดเจน
๔. เตรียมเจลแฮลกอฮอล์ให้กับผู้ใช้บริการวางตามจุดที่กำหนด
๕. ทำความสะอาดบริเวณพื้นที่จุดสัมผัสและฆ่าเชื้อก่อนให้บริการ และหลังให้บริการ
การจัดหา/ปฏิบัติเพิ่มเติม
๑. พ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ พื้นที่ทั้งหมดของสนามเทนนิสทุกวัน
๒. ทำ Big Cleaning Day ทุกสัปดาห์

หมายเหตุ
* ผู้ใช้บริการและผู้รับบริการทุกคนต้องมีวินัย และปฏิบัติตามมาตรการตามที่ ทอ. กำหนดอย่างเคร่งครัด

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ระบบจองสนามกีฬา ทอ.”